برگزارکننده موفق دوره های آموزش هوشمندسازی ساختمان با پروتکل های KNX،Zigbee در سراسر ایران (شش ماهه اول سال ۱۳۹۵)

برگزارکننده موفق دوره های آموزش هوشمندسازی ساختمان با پروتکل های KNX،Zigbee در سراسر ایران (شش ماهه اول سال ۱۳۹۵)

error: Content is protected !!