شروع ثبت نام دوره جدید هوشمندسازی BMS و پروتکل KNX
11/10/2015
شروع ثبت نام دوره جدید
10/11/2015

تردد اتومبیل ها در سطح شهر علاوه بر ایجاد ترافیک های سنگین ایجاد آلایندگی زیادی در سطح شهر می کند. علاوه براین برای حفظ استانداردهای اولیه شهرسازی و نیز جاده ها و نیز حفظ ایمنی آنها از انرژی الکتریکی زیادی برای روشن نگه داشتن خیابان ها در شب و نیز چراغ های راهنمایی استفاده می شود. یکی از ویژگی های شهر هوشمند و خیابان هوشمند که قبلا ذکر شد حفظ چرخه تولید و مصرف انرژیست،پس خیلی خوب می شود اگر بتوانیم بخشی از این هزینه ها را از همین تردد و عبور و مرور تامین نمائیم. تکنولوژی که امروز معرفی می کنیم توسط یک شرکت ایتالیایی طراحی شده و با پلت های خاصی که کف خیابان یا جاده نصب می شود می توان انرژی جنبشی حاصل حرکت خودرو در خیابان را به انرژی الکتریکی تبدیل نمود. در حال حاضر از این تکنولوژی به عنوان نوعی سرعت گیر قبل از محل عبور و مرور عابرین پیاده استفاده می شود. در واقع این انرژی جنبشی است که به هنگام کاهش سرعت به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.