smart home with google

گوگل با خرید شرکت Nest خانه هوشمند آینده را می سازد.