۱۳/۱۲/۱۳۹۳
دوره آموزش هوشمند سازی ساختمان BMS و خانه هوشمند با پروتکل KNX

آخرین دوره هوشمندسازی سال ۹۳

پس از برگزاری موفقیت آمیز دوره مورخ ۶ و ۷ […]
error: Content is protected !!